Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม (แสดงจำนวนและสถานะภาพทางคมนาคมทางบก)
   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนลูกรังองค์การบริหารส่วนตำบล สายอ่างศิลา - หนองคูณ และถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านจำนวน 10 สาย ดังนี้
     1. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านอ่างหินน้อย  หมู่ที่ 1 ถึง บ้านดอนนาเยีย หมู่ที่ 8 ระยะทาง 5.5 km. กว้าง 4 m.
     2. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านแขมเหนือ  หมู่ที่ 7 ถึง บ้านดอนนา หมู่ที่ 8 ระยะทาง 1.5 km. กว้าง 4 m.
     3. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านแขมเหนือ  หมู่ที่ 7 ถึง บ้านแขมใต้ หมู่ที่ 6 ระยะทาง 2.7 km. กว้าง 4 m.
     4. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านแขมใต้  หมู่ที่ 6 ถึง บ้านดอนนาเยีย หมู่ที่ 8 ระยะทาง 1 km. กว้าง 4 m.
     5. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านแขมใต้  หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ระยะทาง 4 km. กว้าง 4 m.
     6. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านดอนนาเยีย  หมู่ที่ 8 ถึง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ระยะทาง 3 km. กว้าง 4 m.
     7. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านหนองสำราญ  หมู่ที่ 3 ถึง บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 4 km กว้าง 4 m.
     8. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 2 ถึง บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1 km กว้าง 4 m.
     9. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ถึง บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 4 km กว้าง 4 m.
   10. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 ถึง บ้านอ่างศิลา ระยะทาง 4 km กว้าง 4 m.

การโทรคมนาคม
   -
 ยังไม่มี

การไฟฟ้า
   - หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  8  หมู่บ้าน
   - ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  1,306  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   แม่น้ำและลำน้ำห้วย  3  แห่ง
     1. ห้วยพะไล
     2. ห้วยกว้าง
     3. ห้วยเสาธง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th