Responsive image
ประชาสัมพันธ์กองคลัง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน2564-มิถุนายน2564)
30 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
30 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564)
20 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
01 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
03 ม.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563ลงวันที่3ม.ค.63
01 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
01 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
01 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศประชาสัมพันะธ์การเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562
29 มิ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th